Disclaimer

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de website van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van NVIC-Academy.nl betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel

Alle gegevens en informatie op NVIC-academy.nl worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van NVIC-Academy.nl de uiterste zorg wordt besteed, kan de NVIC niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid

De NVIC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van NVIC-Academy.nl en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van NVIC-Academy.nl en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan NVIC-Academy.nl.

Intellectuele eigendomsrechten

NVIC-Academy.nl is eigendom van de NVIC. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van NVIC-Academy.nl, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo's en geluiden, behoren toe aan de NVIC of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVIC mag de inhoud van NVIC-Academy.nl niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Koppeling naar websites van derden

De NVIC draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan NVIC-Academy.nl, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. De NVIC aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVIC is framing en het maken van een hyperlink naar NVIC-Academy.nl niet toegestaan.

Privacy

Alle door de gebruiker aan de NVIC verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door de NVIC aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Wijzigingen van deze voorwaarden

De NVIC behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder NVIC-Academy.nl wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op NVIC-Academy.nl van kracht zijn.